| Портал Европа | Община Ловеч | Област Ловеч | Ловеч днес |
"); ?>
Сигнали за корупция
Навигация
Предстоящо
Въвежда се временна организация на движението по бул. „Мизия”
В събота ви каним на пикник край езерото в парк Стратеш
Новата книга на Николай Петев ще бъде представена в Ловеч
Община Ловеч с богата културна програма за празника на града
Утре Радио "Volunteer Rock" представя Звезди от “АХАТ”
Последни БГ Фирми
Пожарна безопасност и защита на населението
Клуб на дейците на културата Ловеч
.ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ”НАУКА” гр.ЛОВЕЧ
Държавен архив – Ловеч
Художествена галерия – Ловеч
Теми във Форума
Последни теми
Квартири
Какво слушате в момента......
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ...
Оправете сайта!!!
Вицове и весели истории
Горещи теми
Какво слушате в момента...... [3799]
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ... [3757]
Кризата в Левски! [1310]
“Община реформатор” ли е Община Ловеч? [1007]
Партийно строителство [739]
XML RSS Feed
Новини
Предстоящи събития
Търсене в old.lovechtoday.eu
Реклама
Н. Нанков: От 14 юни започва прием на документи по нови мерки от Програмата за развитие на селските райони
Ловеч област

Н. Нанков: От 14 юни започва прием на документи по нови мерки от Програмата за развитие на селските райони


         От 14 юни ще започне нов прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), включително и на такива за изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Новите проекти ще бъдат финансирани с предоставените на България в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване допълнителни средства по програмата в размер на близо 37 млн. евро (заедно с националното съфинансиране), от които 35% ще бъдат насочени към инвестиции във ВЕИ.

         Земеделските стопани трябва да знаят, че от 14 юни 2010 г. заявления могат да се подават по 7 мерки, както следва:

 

МЯРКА 121- "Модернизиране на земеделските стопанства"

 

            На основание чл. 20а, ал.2, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 29 от Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд «Земеделие» (Приет с ПМС 255 от 2009 г., обн., Дв. бр. 87 от 2009 г.):

            1. Ще започне прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Наредба № 8), който включва само проекти със следните видове инвестиции:

            1.1. Инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ):

                        а) инвестиции, директно свързани с производството на мляко, с изключение на инвестиции, свързани с въвеждането на стандарти за сурово мляко;                       

                        б) инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;

                        в) инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);

                        г) инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

                                д) инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.

            1.2. Следните инвестиции по гарантираните бюджети, определени в чл. 25, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 8:

                        а) инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);

                        б) инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО (нитратната директива);

                        в) инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (ОВ L 198, 22.7.1991 г. и Българско специално издание: глава 15, том 02).

            2. Проектите за инвестиции, определени в т. 1.1. от се приемат от 14.06.2010 г. до 15.08.2010 г.

            3. Проектите за инвестиции, определени в т. 1.2. се приемат от 19.07.2010 до 15.08.2010 г.

МЯРКА 122- "Подобряване икономическата стойност на горите"

 

            На основание чл. 20а, ал. 2, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители,чл. 20 от Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд «Земеделие» (Приет с ПМС 255 от 2009 г., обн., Дв. бр. 87 от 2009 г.), се определя период на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с начална дата 14.06.2010 г. и крайна дата 15.08.2010 г.

 

МЯРКА 123- "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

 

            На основание чл. 20а, ал.2, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 29 от Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР ) във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд «Земеделие» (Приет с ПМС 255 от 2009 г., обн., Дв. бр. 87 от 2009 г.):

 

            1. Определят се следните периоди на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Наредба № 18):

            1.1. От 14.06.2010 г. до 18.07.2010 г. се приемат  проекти за  всички допустими сектори, определени в чл. 3, ал. 1 от Наредба № 18, вкл. за инвестиции по Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ);

            1.2. От 19.07.2010 г. до 15.08.2010 г. се приемат проекти само за инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по ЕПИВ;

            Инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по ЕПИВ са следните:

а) сгради и оборудване в сектор производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти;

б) сгради и оборудване, свързани с пречистване на отпадните води от производството.

               

 

МЯРКА 223- "Първоначално залесяване на неземеделски земи"

 

            На основание чл. 20а, ал.,2, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 20 от Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) и във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд «Земеделие» (Приет с ПМС 255 от 2009 г., обн., Дв. бр. 87 от 2009 г.), се определя период на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с начална дата 14.06.2010 г. и крайна дата 15.08.2010 г.

 

МЯРКА 226 - "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

            На основание чл. 20а, ал. 2, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 20 от Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) и във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд «Земеделие» (Приет с ПМС 255 от 2009 г., обн., Дв. бр. 87 от 2009 г.), се определя период на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. с начална дата 14.06.2010 г. и крайна дата 15.08.2010 г.

 

МЯРКА 311- "Разнообразяване към неземеделски дейности"

 

На основание чл. 20а, ал.2, т. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 25 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) и във връзка с чл. 10, ал.1, т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие”, приет с Постановление на Министерския съвет № 255 от 28.10.2009 г., обн. ДВ. бр.87 от 2009 г. :

 

            1. Определят се следните периоди на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Наредба № 30):

            1.1. От 14.06.2010 г. до 18.07.2010 г. се приемат заявления за подпомагане, включващи всички допустими инвестиции, определени в чл. 4 от Наредба № 30, вкл. за инвестиции по Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ);

            1.2. От 19.07.2010 г. до 15.08.2010 г. се приемат заявления за подпомагане само за инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по ЕПИВ;

            Инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по ЕПИВ са инвестициите, свързани с производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

МЯРКА 312 –  "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

           

            На основание чл. 20а, ал.2, т.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 25 от Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) и чл. 10, ал.1, т. 16 от Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие”, приет с Постановление на Министерския съвет № 255 от 28.10.2009 г., обн. ДВ. бр.87 от 3 Ноември 2009 г.:

 

            1. Определят се следните периоди на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Наредба № 29):

            1.1. От 14.06.2010 г. до 18.07.2010 г. се приемат заявления за подпомагане, включващи всички допустими инвестиции, определени в чл. 4 от Наредба № 29, вкл. за инвестиции по Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ);

            1.2. От 19.07.2010 г. до 15.08.2010 г. се приемат заявления за подпомагане само за инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по ЕПИВ.

            Инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по ЕПИВ са инвестициите, свързани с производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

         Приемът по мерки  313 - "Насърчаване на туристическите дейности", 321 - "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", както и 322 – "Обновяване и развитие на населените места" ще стартира от 1 септември 2010 г. От 18 декември тази година пък се прекратява приемът на заявления за подпомагане по мярка „Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони.

 

Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
R.I.P. Whitney Houston
Избор на MrBean
Избор на Редактора
Членска анкета
Намерихте ли информация, какво предвижда Бюджет 2012 за вашия квартал или населено място?

Да, намерих

Не, не можах да намеря

Не ме интересува

За какво е този Бюджет?

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.
Последни обяви
Table 'lovechtoday3.fusion_announcements' doesn't exist

No announcement has been added yet.

Последни статии
Ще можем ли да полетим
Литературата на днешните тийнейджъри. Полезно явление или поредната мания
Кога ловчалии ще бъдат в центъра на вниманието на политическите партии?
Сега ли е времето за създаване на ГОС в Ловеч ?
Сърбия – по-различният свят. Държавата, която не чака наготово! 2
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
Facebook
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
\n\n"; if (iADMIN) { $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."flood_control WHERE flood_timestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."thread_notify WHERE notify_datestamp < '".(time()-1209600)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."vcode WHERE vcode_datestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."new_users WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'"); } mysql_close(); ob_end_flush(); ?>