| Портал Европа | Община Ловеч | Област Ловеч | Ловеч днес |
"); ?>
Сигнали за корупция
Навигация
Предстоящо
Въвежда се временна организация на движението по бул. „Мизия”
В събота ви каним на пикник край езерото в парк Стратеш
Новата книга на Николай Петев ще бъде представена в Ловеч
Община Ловеч с богата културна програма за празника на града
Утре Радио "Volunteer Rock" представя Звезди от “АХАТ”
Последни БГ Фирми
Пожарна безопасност и защита на населението
Клуб на дейците на културата Ловеч
.ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ”НАУКА” гр.ЛОВЕЧ
Държавен архив – Ловеч
Художествена галерия – Ловеч
Теми във Форума
Последни теми
Квартири
Какво слушате в момента......
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ...
Оправете сайта!!!
Вицове и весели истории
Горещи теми
Какво слушате в момента...... [3799]
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ... [3757]
Кризата в Левски! [1310]
“Община реформатор” ли е Община Ловеч? [1007]
Партийно строителство [739]
XML RSS Feed
Новини
Предстоящи събития
Търсене в old.lovechtoday.eu
Реклама
НАЙ-ВАЖНИ АКЦЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ПРЕЗ ДВЕТЕ ГОДИНИ НА МАНДАТА 2008 – 2009 г.
Ловеч област
Община Троян отчита дейностите за първите две години от мандат 2008- 2009

Община Троян

През тези две години всяка една от областите, към които насочи своите усилия общинската администрация е пряко свързана с планирането на устойчиво социално-икономическо развитие на общината  и неговото осъществяване.

Отчитайки задълбочаващата се икономическа криза и отражението й върху фирмите в нашата община,  и независимо от трудностите, в бюджета на общината за тази година бяха отделени достатъчно средства за нормалната работа на основните й функции. Заложени бяха повече средства за инвестиции – предвидените за тях разходи са 20% при 12% за 2008г.

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ за  повишаване приходната част на бюджета в частта местни приходи и оптимизация на разходите – приета м. септември, т.г.

В резултат на добрата финансова и управленска политика и на предприетите мерки, общината ще приключи годината без неразплатени сметки, за разлика от много общини в България. Приходите / недвижими имоти, превозни средства, патентни данъци, глоби и др./, до този момент са преизпълнени с 42 000 лв.

УСТРОЙСТВЕНО  ПЛАНИРАНЕ

В резултат на провежданата общинска политика за устойчиво социално-икономическо развитие, бе създаден положителен инвестиционен климат, което е предпоставка за увеличения брой на одобрени инвестиционни проекти, издадени строителни разрешения и одобрени устройствени планове – с отчетен ръст спрямо предходните години.

    * През 2009г. в селата Чифлик и Шипково е извършено оцифряване на действащите регулационни планове и надземната инфраструктура.

    * Заделени са над 100 000 лв. за устройствено планиране на града.

Изработени са:

    * ОУП на “Капинчо”; ОУП на “Состра”;

    * ПУП на “Турлата”, ПУП на “Център”-с. Орешак, ПУП на квартали в града;

    * Изработено задание и упорен план на ОУП на туристически локализации на с. Чифлик и язовир “Сопот”.

ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БАЗИСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

За двете години са преасфалтирани, изкърпени и ремонтирани  общински пътища на стойност 1 673 х.лв. Ремонтирани улици в Троян – на стойност 1 128 х.лв. Ремонтирани улици по кметствата – на стойност 427 х.лв.

По-големи обекти, свързани с подобряване на общинската пътна врежа:

    * Довършено асфалтиране на пътя Б.Осъм – Зеленика, по прогама ФАР – 823 х.лв.

    * Преасфалтиран път за мах. Лъкарево – 122 х.лв.;

    * Асфалтирани пътища в селата Бели Осъм, Долно Трапе, Балканец;

    * Ремонт и асфалтиране на пътя за с. Балабанско – 190 х. лв.;

    * Асфалтирана улица в с. Орешак;

    * Ремонт на пътя за с. Белиш и за м. Топля/3 км/ и Чолдарско – с. Г. Желязна;

В града:

    * Реконструкция на част от ул. “Раковска” – 48 броя паркоместа;

    * Рехабилитация на ул. “Опълченска” – 229 х.лв.;

    * Асфалтиране на ул. “Симеон Велики” – 100 530 лв.;

    * Улици и тротоари за 155 392 лв. Паркинг на МБАЛ – Троян за 30 х.лв

    * Изграждане на площадка, ограда на трасето, проходи за медицинско осигуряване и разширение на ел.мрежата в закрития парк на Мотополигон – Троян;

ВиК инфраструктура:

    * Пречиствателна станция за отпадни води – биологично пречистване, 6 млн.лв.

    * Извършена реконструкция на канализационни колектори и новоизградени такива на улиците “Мизия”, “Хр. Ботев”, “Опълченска”, “34 Троянски полк”, “Симеон Велики”, Балабански път – на стойност 1 787 х.лв.;

    * Реконструкция на  водопроводна мрежа – мах. Габърска, с. Борима – 364 893лв.

    * Довеждащи водопроводи: с. Шипково – 1300 м.; с. Белиш-800 м.; с. Г.Желязна-800 м.; мах. Миревско – 450 м.;

    * Промишлен водопровод: мах. Стойченски рът – 560 м.;

Водопроводи: ул. “Симеон Велики” – 2х200м. и ул. “34 Троянски полк” -300 м.;

За подобряване на ЕКОЛОГИЧНАТА  ИНФРАСТРУКТУРА - проекти, които са получили одобрение за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

    * “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян”, на стойност 3 411 646 лв.;

    * “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с.Орешак, община Троян”, на стойност 1 847 076 лв.;

    * “Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян”, на стойност 8 млн.лв. и предвижда цялостно подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадни води. През месец май т.г. на ул. “Хр. Ботев” бе направена символична първа копка на този проект – един от най-мащабните инфраструктурни проекти в Ловешка област.

19 МЛН. ЛВ. Е ОБЩАТА  СТОЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОЕКТИ, ПРИВЛЕЧЕНИ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА В ОБЩИНА ТРОЯН.

    * По ОП “Регионално развитие” – проект за укрепване на свлачището на стадиона и срутището на “Римски път” в града, на стойност 999 х.лв. Този проект получи най-висока оценка от всички представени.

    * Проект за цялостен воден цикъл на с. Шипково по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., на стойност 4 млн.лв.;

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

През 2008г. общината прие Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009 – 2011г. и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

През 2008г. завърши лесоустрояването на горите от общинския горски фонд. Приет беше Лесоустройствен проект за горите от общинския горски фонд;

През настоящата година бяха възстановени земеделските земи в землището на с. Балабанско, както и част от горите /около 5200 дка./, възстановени на с. Терзийско.

С  решение на кмета бяха отнети предоставените на политическите партии помещения, които се ползваха от тях за ресторанти и осъществяване на търговска дейност;

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  И  ДЕЙНОСТИ  ВЪВ  ФУНКЦИЯ  “ОБРАЗОВАНИЕ”

    * Приключи реализацията на проекта “Разширение и ново строителство на НУ “Хр. Ботев” – Троян;

    * Спортна площадка СОУ “Св. Климент Охридски”. Дофинансиране на плувния басейн – 20 х.лв.;

    * Реализация на най-големия проект по програма “Козлодуй”  за цяла Северна  България, на стойност 3 200 х.лв. за енергийна ефективност  в 4 троянски училища, две детски градини и спортната зала “Чавдар”. Очаквани икономии на гориво и ел.енергия в размер на 40%.

    * Санитарни възли на ОУ “Ив. Хаджийски”;

    * Възстановяване на сградата на ОУ “Л.Каравелов” в с. Дебнево от пожара. Финансирането е от Комисията  по бедствия и аварии към МС със средства в размер на 250 х.лв., от които до момента са усвоени 132 х.лв.

    * Обект “Ремонт на Шошкова къща” по проект “Красива България”, на стойност 48 319 лв. Финансовият принос на общината е в размер на 25 126 лв. Тук се помещава и откритият тази година Общински педагогически център за организиране на извънкласна и извънучилищна дейност.

От различни източници във функция “Образование за 2008 и 2009г. са вложени над 5 млн.лв.

С приходи от местния бюджет се извършва:

    * Дофинансиране на маломерни паралелки в училищата – 31 х.лв.;

    * В детските заведения 30% от целия разход се плаща от родителите, а останалото се поема от бюджета на общината;

    * Столово хранене на учениците и извънучилищни дейности. 30 х.лв. са заделени за провеждане на “Училище в природата” и “Пътуващо училище”.

    * Подпомагане с еднократни помощи на абитуриенти сираци и полусираци в размер на 8 200 лв.

    * Осигуряване на средства от общинския бюджет за транспорт на ученици, обучаващи се в несредищни училища.  Със собствени средства общината е оборудвала три автобуса с тахографи и карти ограничители на скоростта.

    * По  програма “Даровити деца” бяха стимулирани талантливи троянчета чрез еднократни помощи в размер на 2000 лв. през 2008г. и 2065 лв. през  2009г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

    * 3,5 % от бюджета са заделени за тази функция.

    * В процес на работа е “Дом за стари хора с. Добродан”, финансиран от  СИФ, за който общината е внесла финансов принос в размер на 111 600 лв. и е платила средства за строителен надзор 1 870 лв.

    * Извършен основен ремонт на Детска млечна кухня на стойност 9 000 лв.

    * Включени в програми за временна заетост 58 безработни за 2008г. и 40 за 2009г.

    * Разработена е от общината “Регионална програма за заетост”, включваща 70 лица за трудова заетост 9 месеца от целевите групи съкратени от предприятията и безработни над 50 годишна възраст.

    * С финансиране от МТСП е осигурена нова социална услуга “Обществена трапезария” за 100 жители на общината, които 4 месеца ще получават безплатна храна.

    * Подпомогнати със социални помощи в размер на 12 500 лв. са  23 социално слаби лица или лица с тежки здравословни проблеми. През 2008г. отпуснатата сума е била  19 х.лв.

    * През 2008г. от общинския бюджет са заделени 76 х.лв. за довършване ремонта на хирургично отделение в болницата. За закупуване на ултразвуков апарат в МБАЛ – 29 х.лв.; За доизграждане на паркинга пред болницата – 30 х.лв.

СЪЗДАВАНЕ УСЛОВИЯ ЗА СПОРТ

Вече втора година общината подпомага финансово всички клубове развиващи детско-юношески спорт. За 2008г. са заделени 25 х.лв., а за 2009г. те са 30 х.лв.

Възраждане на спортовете футбол и баскетбол. Добра работа и на останалите спортни клубове.

Предвидени средства за провеждане на състезания и спортни празници.  Организиране на кръг от Световния и Източно-европейски шампионат по мотоциклетизъм. Мотополигонът в Троян – писта № 1 в света!

ТУРИЗЪМ

Амбициите на общинското ръководство са създаването на информационно и маркетингово обезпечаване на туристическия продукт:

    * Актуализирани и преиздадени всичките / над 15 вида/ туристически брошури – финансирането е от общината;

    * Изработва се филм с насоченост върху туристическия потенциал на общината;

    * Заделя се процент от туристическата такса  за дейности свързани с конкретната туристическа локализация – нова пешеходна пътека при киното – 12 х.лв., 4 броя климатици за галерията; освежени и маркирани с указателни  табла пътеките във високата част на планината;  табла за побратимените с Троян европейски градове.

    * Предвидени разходи за издръжка на туристическите бази.

КУЛТУРА

Културният живот в общината е многообразен и обединява усилията на всички институции – община, музеи, читалища, галерия, творчески сдружения и културни клубове.

Община Троян финансира провеждането на всички празници – от национално и местно значение. Стремежът е традиционните троянски празници и отбелязване на годишнини да станат по-атрактивни, да се заложи на интереса към културното историческо наследство на нашия край.

Продължава сътрудничеството между общината, НИМ и Ротари клуб за развитието на обект “Состра” – паметник на културата, категория  с национално значение.

През 2008г. – извършен ремонт на вътрешната част на галерия “Серякова къща” на стойност 7 000 лв. – финансиране от общината.

Всяка година, във връзка с Празника на града – 14 октомври, Петковден, заслужили граждани на троян се удостояват с почетни отличия.

През 2008г. – спечелен и реализиран проект по ОП “Административен капацитет” – “Ефективен граждански контрол за прозрачно и ангажирано управление в община Троян”.

Всичко постигнато не би било възможно ако нямаше съгласуваност на политиките и привлечени средства за инвестиции, осигуряващи реализирането на социално-икономическото развитие на Община Троян.

Но трябва да се знае, че във времето, в което живеем, трябва усилия и инициативност от всички нас – жителите на община Троян.

Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
R.I.P. Whitney Houston
Избор на MrBean
Избор на Редактора
Членска анкета
Намерихте ли информация, какво предвижда Бюджет 2012 за вашия квартал или населено място?

Да, намерих

Не, не можах да намеря

Не ме интересува

За какво е този Бюджет?

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.
Последни обяви
Table 'lovechtoday3.fusion_announcements' doesn't exist

No announcement has been added yet.

Последни статии
Ще можем ли да полетим
Литературата на днешните тийнейджъри. Полезно явление или поредната мания
Кога ловчалии ще бъдат в центъра на вниманието на политическите партии?
Сега ли е времето за създаване на ГОС в Ловеч ?
Сърбия – по-различният свят. Държавата, която не чака наготово! 2
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
Facebook
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
\n\n"; if (iADMIN) { $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."flood_control WHERE flood_timestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."thread_notify WHERE notify_datestamp < '".(time()-1209600)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."vcode WHERE vcode_datestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."new_users WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'"); } mysql_close(); ob_end_flush(); ?>